Hạng D
16/10/15
1.763
2.924
113
46
Đường ven bợ đập thủy điện Trị An, trông vậy mà đi mất khá nhiều thời gian