Hạng F
6/9/18
5.939
10.438
113
33
780kg chạy cao tốc 120km/h liệu có cất cánh được ko các bác, để các xưởng độ chế thêm cánh bay cho xướng, mấy con xe dưới 1 tấn chạy kinh bỏ mẹ
780kg chạy cao tốc 120km/h liệu có cất cánh được ko các bác, để các xưởng độ chế thêm cánh bay cho xướng, mấy con xe dưới 1 tấn chạy kinh bỏ mẹ
Kg và 120km/h liên qan gì đến nhau nhỉ